Регистрация на фирма / ЕООД, ООД

≡ Меню

Внимание! Препоръчваме изготвянето на необходимите документи за регистриране на нова фирма в Търговския регистър, да се извърши от квалифициран адвокат, или да потърсите съдействие от вашия личен счетоводител! Защо, вижте ТУК!

≡ Често задавани въпроси

Препоръчителната процедура при регистрирането на нова фирма в Търговския регистър:

1. Първата стъпка включва установяването на контакт със счетоводна фирма, или личен счетоводител, при условие, че няма да водите сами счетоводната си отчетност. На тази среща се обсъждат неща от първостепеннна важност като: цената, която ще заплащате за счетоводните услуги; какви услуги могат да ви прадоставят от фирмата; управителя самоосигуряващо лице ли ще е, и дали с полагане на личен труд, или не; установяването на основната дейност на дружеството; трябва ли фирмата ви да се регистрира по Закона за ДДС и др. Тази информация е нужна на вашия счетоводител, понеже има и срокове които трябва да се спазят, във връзка със спецификата на гореизложеното.

2. Избор на наименование на новорегистриращата се фирма. Всяка фирма се идентифицира със своя уникален "БУЛСТАТ", както всеки гражданин на България със своето ЕГН, но в Търговския регистър е недопустимо да се презастъпват имена на фирми. Пример: "Костадинови" ЕООД, и "Костадинови" ООД. Трябва да има някаква разлика в наименованията, и ако примерно името "Костадинови" в Търговския регистър е вече заето, може да се използва "Костадинови 2012", или подобно. Ако има пропуск в това отношение, от Агенция по вписванията, може да откажат вписването на фирмата до отстраняване на проблема, но процедурата и таксите започват "сначале". Затова следва да проверите избраното от вас име на следната страница на "ПРОВЕРИ". Изпишете желаното от вас име, и натиснете "Търси". Пробвайте, докато достигнете до желан избор.

3. След като сте избрали името на фирмата следва да попълните няколко декларации, и заявления, а именно: 1. При регистрация на ЕООД: Съгласие за приемане на управление и образец от подписа (спесимен); Учредителен акт; Учредителен протокол; Решение за назначение на едноличния собственик на капитала като управител; Заявление по образец А4; Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за Търговския регистър (ЗТР); Декларация по чл. 142, Търговски закон (ТЗ); Декларация по чл. 141, ал. 8, ТЗ. 2. При регистрация на ООД: Съгласие за приемане на управление и образец от подписа (спесимен); Дружествен договор; Протокол от Общото събрание на съдружниците; Решение на общото събрание за назначаване на управител; Заявление по образец А4; Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за Търговския регистър (ЗТР); Декларация по чл. 142, Търговски закон (ТЗ); Декларация по чл. 141, ал. 8, ТЗ.

!Бланки образец, както и разяснения, може да намерите ТУК!

4. Попълвате документите и отивате при нотариус, който да ви завери нотариално образеца от подписа (спесимен), като цените варират между 6 и 10 лева. Трябва да се разпишете пред нотариуса. Ако дружеството ще е ООД, и ще има няколко управителя, е нужно заверка на подписа на всеки един от тях!

5. Със всички документи, разписани вече, трябва да отидете в избрана от вас банка /по ваши критерии/, за да получите удостоверение за внесен капитал. За целта се попълва Договор искане за откриване на набирателна сметка, предоставят се част от документите, които вече сте изготвили, но в банката остават само копия - пазете си оригиналите за Търговския регистър /ТР/. След попълване на искането се внася и самия капитал, който сте посочили в документите по банковата сметка и таксите на банката. Попълва се искане за издаване на банково удостоверение за внесен капитал, и от банката ви го издават. То се прилага към останалите документи, които ще депозирате в ТР.

6. За всеки случай си направете по едно копие на всички документи, преди да ги входирате в ТР.

7. Във всеки областен град има филиал на т.н. Регистър БУЛСТАТ, където следва да подадете документите си за регистрация на фирмата. Адресите по области може да намерите ТУК. Преди да отидете на гишето за подаване на документите за регистриране на дружеството, се заплаща такса от 110 лева. Може да се плати на място, и с ПОС-терминал. Не забравяйте да си вземете входящото номерче, при предаване на документите.

8. В края на следващия работен ден /чл. 19, ал. 3 от ЗТР/, може да проверите в сайта на Агенцията по вписванията, дали фирмата ви е вече регистрирана. Натиснете ТУК, попълнете ЕГН-то си, въведете кода от картинката и натиснете ТЪРСИ. Обикновено срокът е не повече от три работни дни. Ако има някакъв проблем ще получите съобщение на предоставения от вас имейл адрес, или на посочения адрес за кореспонденция.

9. Ще трябва да ви бъде издадено Удостоверение за актуално състояние на дружеството, което се издава от Търговския Регистър. Чрез него се издава фирмен печат на новоучредената компания /може да проверите ТУК/.

10. След като сте се сдобили с печат, се върнете в банката, за да се трансформира набирателната ви сметка, в разплащателна такава. Носете, освен печата, и удостоверението за актуално състояние.

11. Уведомете вашия счетоводител! Започнете дейността си. Не забравяйте: фирмен печат, касов апарат, регистрация на търговски обект и така нататък!

Ако считате, че не можете да се справите сами, потърсете помощ от вашия счетоводител! Най-сигурният начин си остава да се обърнете към опециалист АДВОКАТ.

▲ ▲ ▲

Често задавани въпроси:

1. Кой може да регистрира фирмата ми?
2. Може ли да регистрирам фирма в друг град/област?
3. Може ли личните ми данни да не се виждат в сканираните документи на Търговския регистър?
4. Какви са разходите по откриването на фирмата?
5. Кой може да регистрира фирма с електронен подпис?
6. Трябва ли преди това да съм си намерил счетоводител?
7. Как ще разбера, че фирмата ми вече е регистрирана?
8. Трябва ли да се направи нещо друго, след вписването в Търговския регистър?
9. Какво следва, ако документите са попълнени грешно?

▲ ▲ ▲

1. Кой може да регистрира фирмата ми?

Заявленията в Търговския регистър могат да бъдат подавани от самия търговец, от адвокат с изрично пълномощно, а откакто се прави разлика между заявител и подател - от всяко лице, с изрично пълномощно. Пълномощното трябва да е нотариално заверено, а в ТР се подава и Декларация по чл. 13, ал. 5, ЗТР.

2. Може ли да регистрирам фирма в друг град/област?

Заявленията могат да се подават във всяка областна дирекция на ТР/регистър БУЛСТАТ. От значение е седалището и адреса на управление на фирмата. Не е задължително Управителя да е с адресна регистрация в същия град.

3. Може ли личните ми данни да не се виждат в сканираните документи на Търговския регистър?

Според Закона за търговския регистър, задължителните данни при регистрация на нова фирма не могат да бъдат заличени. Това са данните на съдружниците или едноличния собственик. Могат да се заличават данните само на опълномощеното лице и адвоката.

4. Какви са разходите по откриването на фирмата?

Нотариална заверка на подпис - между 6 и 10 лева.

Банкова такса за откриване на сметка и минимален депозит - според общите условия на втяка търговска банка - но минимум 20 лева + капитала на новоучредяващото се дружество.

Такса по ЗТР - 110 лева. Ако документите се подават по електронен път таксата е 55 лева.

Комисионна за изготвяне на декларациите, договорите и заявлението - цените започват от 30 лева, и достигат до 300 лева, ако се изготвят от специалист адвокат /Закона за адвокатурата/.

5. Кой може да регистрира фирма с електронен подпис?

Всеки, който притежава електронен подпис /КЕП, УЕП/. Притежател на такъв може да е всяко физическо или юридическо лице, което отговаря на условията и изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

6. Трябва ли преди това да съм си намерил счетоводител?

Желателно е преди да предприемете решителната стъпка за започване на свой собствен бизнес, да се обърнете към квалифициран счетоводител. Всеки такъв е много добре запознат със законите на страната, и ще ви консултира, за да не допуснете грешка спрямо действащите закони и нормативни актове.

7. Как ще разбера, че фирмата ми вече е регистрирана?

Както споменахме и по-горе, може да направите това в сайта на Търговския регистър. Натиснете ТУК, попълнете ЕГН-то си, въведете кода от картинката и натиснете ТЪРСИ.

8. Трябва ли да се направи нещо друго, след вписването в Търговския регистър?

Още преди регистрацията на вашата компания, вие е трябвало да се консултирате и информирате относно: Нужен ли ви е лиценз за дейността; Задължени ли сте да се регистрирате по Закона за ДДС; Нужна ли ви е регистрация на търговски обект, според Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност, и др.

9. Какво следва, ако документите са попълнени грешно?

Ако документите са попълнени невярно, или неточно, ще получите указания, за отстраняване на несъответствията. В някои случай може да се наложи да започнете процедурата по регистрация на новата фирма отначало, като направените разходи до този момент не се признават. Но може и служителите на Търговския регистър да не забележат пропуските и към този момент да нямате проблеми относно легитимността на фирмата, но какво ще се случи в бъдеще, не може да се гадае. Такъв е примера с използването на системата "копи-пейст", може би, при регистрирането на фирма СИТИ КОНСУЛТ БЛ, в чиито дружествен договор се посочва, че управителите ще представляват дружество МИК ГРУП 16. Извадка - стр. 1, и стр. 4.

All Rights Reserved