Бланки образец за Търговския регистър

≡ Меню

Внимание! Препоръчваме изготвянето на необходимите документи за регистриране на нова фирма в Търговския регистър, да се извърши от квалифициран адвокат, или да потърсите съдействие от вашия личен счетоводител!

Бланки при регистрация на ЕООД

Бланки при регистрация на ООД

Процедура

Регистрация на ЕООД

Бланки образци за регистриране на фирма "ЕООД" в Търговския регистър:

1. Удостоверение за внесен капитал - издава се от избраната от вас банка. Нужно е да се попълни договор искане за откриване на набирателна сметка; предоставяне на копие от спесимена, подписан при нотариуса; копие на учредителния акт; копие на учредителния протокол с решението за назначаване на едноличния собственик на капитала като управител. Внасят се таксите на банката, внася се капитала на дружеството, и ви се издава банковото удостоверение за внесен капитал.

2. Съгласие за приемане на управление и образец от подписа (спесимен). Изтеглете бланката от ТУК, попълнете я, и я приложете към папката с нужните ви документи.

3. Учредителен акт. ИЗТЕГЛИ. Предмета на дейност - с каква дейност ще се занимава вашето дружество. Може да изброите няколко дейности, и е желателно да добавите "и всяка друга дейност, незабранена от закона". Капиталът на дружеството не може да е по-малък от 2 /два/ лева, но се консултирайте с вашия счетоводител, за да няма усложнения в последствие. Разпечатайте в два екземпляра - един за Търговския регистър, и един за досието на фирмата.

4. Учредителен протокол. ИЗТЕГЛИ. Предмета на дейност и записания капитал трябва да са същите във всички документи. Също в два екземпляра.

5. Решение за назначение на едноличния собственик на капитала като управител - решението се съдържа в Учредителния акт и протокола.

6. Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за Търговския регистър (ЗТР) - ИЗТЕГЛИ.

7. Декларация по чл. 142, Търговски закон (ТЗ). Трябва да се подпише от управителя. ИЗТЕГЛИ.

8. Декларация по чл. 141, ал. 8, ТЗ. ИЗТЕГЛИ.

9. Заявление по образец А4. Изтеглете го от сайта на търговския регистър - ЛИНК. В първото поле "Идентификация" не попълвате нищо, понеже заявлението е за първоначално вписване.В следващото поле "Уточнение относно заявлението", посочвате Вид на вписването - първоначално вписване. В поле "Данни на заявителя" си попълвате информацията и чеквате качество на заявителя - търговецът. "Основни обстоятелства" - ако адреса за кореспонденция с НАП съвпада със седалището и адреса на управление, той не се попълва. В т. 5 - телефона, електронната поща, факса, и интернет страницата се попълват пожелание. Относно предмета на дейност - уточнихме по-горе. Основна дейност по КИД може да не се попълва. Начин на представляване - ако фирмата се представлява само от едно лице, не се попълва нищо. Ако се представлява от няколко управителя, и съдружника, трябва да се посочи начина. Най-често "по друг начин", и се изписва Заедно и поотделно. Срок - изписва се за Неопределен срок. При учредяването на ЕООД прескачаме до т. 23 - попълвате си името и ЕГН-то. За капитала е ясно, освен ако няма да правите апортни вноски, т.е. да участвате с активи, а не с парични средства. На страница седма трябва да посочите, как искате да бъдете уведомявани за изпращане на указания, и връчване на отказ - по мейл адрес, на реален адрес, или и по двата начина. Този имейл адрес няма да е видим в документите, предоставяни от Търговския регистър, т.е. не е публичен. В "Приложения" отбелязвате само във втората колона, отдолу нагоре, отметки с последователност - 9, 16, 17, 19, 26, 43 и 44. Най-отдолу в поле Други попълвате 1. Декларация по чл. 141, ал. 8 от ТЗ, и 2. Декларация по чл. 142 от ТЗ.

▲ ▲ ▲

Регистрация на ООД

Бланки образци за регистриране на фирма "ООД" в Търговския регистър: документите се застъпват с тези при регистрацията на ЕООД, с две разлики - вместо Учредителен акт и Учредителен протокол /т. 3 и т. 4/, се подават дружествен договор, и протокол от общото събрание на съдружниците.

3. Дружествен договор. ИЗТЕГЛИ. Относно предмета на дейност - прочетете изложеното в т. 3, при регистрация на ЕООД. Брой екземпляри - за всеки един от съдружниците, един за досието на фирмата, и един за ТР.

4. Протокол от Общото събрание на съдружниците. ИЗТЕГЛИ. Предмета на дейност и записания капитал трябва да са същите във всички документи.

9. Заявление по образец А4. Изтеглете го от сайта на търговския регистър - ЛИНК. В първото поле "Идентификация" не попълвате нищо, понеже заявлението е за първоначално вписване.В следващото поле "Уточнение относно заявлението", посочвате Вид на вписването - първоначално вписване. В поле "Данни на заявителя" си попълвате информацията и чеквате качество на заявителя - търговецът. "Основни обстоятелства" - ако адреса за кореспонденция с НАП съвпада със седалището и адреса на управление, той не се попълва. В т. 5 - телефона, електронната поща, факса, и интернет страницата се попълват пожелание. Относно предмета на дейност - уточнихме по-горе. Основна дейност по КИД може да не се попълва. Начин на представляване - ако фирмата се представлява само от едно лице, не се попълва нищо. Ако се представлява от няколко управителя, и съдружника, трябва да се посочи начина. Най-често "по друг начин", и се изписва Заедно и поотделно. Срок - изписва се за Неопределен срок. При регистриране на ООД в т. 19 се попълват данните на съдружниците и с какъв размер участват в капитала на дружеството. В група 5 Капитал, се посочва общия размер на капитала, и размера на внесения капитал. На страница седма трябва да посочите, как искате да бъдете уведомявани за изпращане на указания, и връчване на отказ - по мейл адрес, на реален адрес, или и по двата начина. Този имейл адрес няма да е видим в документите, предоставяни от Търговския регистър, т.е. не е публичен. В "Приложения" отбелязвате само във втората колона, отдолу нагоре, отметки с последователност - 9, 16, 17, 19, 26, 45 и 47. Най-отдолу в поле Други попълвате 1. Декларация по чл. 141, ал. 8 от ТЗ, и 2. Декларация по чл. 142 от ТЗ.

▲ ▲ ▲

All Rights Reserved